تراریخته پروبیوتیک
واکسنهای نوترکیب
کود زیستی
کشت بافت
زیست مهارگر کیتهای تشخیص بیماری